VIN.Co.O.D. Procena Rizika

LICENCIRANA KUĆA ZA IZRADU AKATA O PROCENI RIZIKA

Privredno društvo VIN Co OD iz Osanice osnovano je daleke 2005 godine na inicijativu osnivaca ,da se pre svega bavi otkupom i preradom sekundarnog otpada od plasticnih masa.Obzirom na realne mogucnosti i aktuelnost trenutka,od ove ideje se odustalo,a obzirom na kadrovski potencijal preduzeca od juna meseca 2008.godine vrlo uspešno radi na proceni rizika radnih mesta i pružanju usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu.

      Strucni tim preduzeca ,,VinCo.O.D’’ je za ugostiteljske objekte priremio posebnu ponudu iplementacije osnovnih konsultantskih usluga, sadrži i dodatne marketinške pogodnosti: mplementacija HACCP u objektu: analiza i ocena usaglašenosti postojeceg stanja, procena rizika, izrada HACCP studije i plana, izrada prirucnnika i procedure, interna provera i verifikacija HACCP sistema.  Prijavljivanje i organizovanje sertifikacije. * Procena rizika na radnom mestu.....detaljnije.

OPERATIVNO VREME ZA IZRADU VAŠEG  Akta o proceni rizika je oko 10 radnih dana od dana potpisivanja ugovora i dana davanja na uvid neophodne dokumentacije, odgovarajucih strucnih nalaza i definisanju prisutnih opasnosti i štetnosti u vašem radnom okruženju (Važi za,Preduzetničke radnje mikro i mala predzeća).

USLUGE LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRALJE NA RADU JE PREDMET  NAKNADNIH  DOGOVORA


Novo

Stupanjm na snagu Izmena i dopuna Zakona o BZNR (Sl.gl. 91/15) na našem sajtu možete naći deo podzakonskih propisa koji su proistekli iz istog .
a sve to možete pogledati ovde.

Naše Usluge

  • Obuka zaposlenih

Preduzeće se spešno bavi obukama vaših zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu a u skladu sa obavezama poslodavca koja su proistekla iz Zakona o bezbednosti I zdravlju na radu....detaljnije

  • Ispitivanje opreme

Poslodavac je duzan da vrsi pregled i ispitivanje sredstava za rad, elektricnih instalacija, instalacija fluida i radne sredine na nacin i u rokovima utvrdjenim uputstvom proizvodjaca, tehnickim propisima i standardima ..više

Kontakt Vin Co.O.D

 

PRVIH 20 GODINA                             

      SA VAMA!!!


  •   GSM: 


    (64) 64 722 44


    (64) 64 722 45

  •      Telefon: 


     012/ 550 565

  •    Faks:


     012/ 550 565

   Adresa i sedište                Osanica-Požarevac                  

           

  •   Meil adresa:


 cvele2911@gmail.com